Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Tanoto Motorlu Araçlar Taşımacılık ve Tic. Ltd. Şti (“Şirket” veya “Tanoto”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği Toplanan kişisel verileriniz, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi; Şirket'in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının ve icra edilmesi; Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası; Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini;
amaçlarıyla; 6698 sayılı Kanun’un 5.ve 6.maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.tanoto.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Tanoto Motorlu Araçlar Taşımacılık ve Tic.Ltd.Şti Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlarla bayilerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8.ve 9.maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde www.tanoto.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Tanoto Motorlu Araçlar Taşımacılık ve Tic.Ltd.Şti Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda; basılı ve elektronik formlar ile bayilerimiz vasıtasıyla toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5.ve 6.maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin(b) ve(c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11.maddesinde Sayılan Hakları Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.tanoto.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Tanoto Motorlu Araçlar Taşımacılık ve Tic.Ltd.Şti Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlenen yöntemlerle Tanoto’ya iletmeniz durumunda Tanoto talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Tanoto tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
KVKK BAŞVURU FORMU İNDİR